Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Fundacja podejmując działania i czynności w odniesieniu do sprzedawanej nieruchomości, wykazała aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. W konsekwencji, sprzedaż nieruchomości gruntowej będzie dostawą dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, a Fundacja będzie działała jako podatnik VAT, dlatego czynność sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 16 stycznia 2020 roku 0113-KDIPT1-1.4012.704.2019.2.AK.

Sytuacja Podatnika

Fundacja, która nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej, jest współwłaścicielem nieruchomości składającej się z działek nr 1 i 2. Udziały w prawie własności wskazanej nieruchomości Fundacja nabyła w drodze spadkobrania. Planowane jest zniesienie współwłasności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o numerach 1 i 2 - poprzez podział fizyczny. W wyniku podziału Fundacja nabędzie udziały w niezabudowanych działkach gruntu (Nieruchomość). Na mocy Umowy, przed sprzedażą Nieruchomości, zostaną dokonane w szczególności następujące działania: Kupujący - na swój koszt i za swym staraniem - uzyska:

  • ostateczną i prawomocną decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do Nieruchomości;
  • dwa zjazdy z drogi publicznej, umożliwiające realizację inwestycji na Nieruchomości;
  • dostęp do mediów;
  • badania stanu prawnego, badania geodezyjne oraz geotechniczne - dotyczące Nieruchomości;
  • pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów rosnących na Nieruchomości;
  • ostateczną i prawomocną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Nieruchomości.

Fundacja udzieliła pełnomocnictwa osobom fizycznym wskazanym przez nabywcę. Pełnomocnictwa obejmują w szczególności działania określone w pkt 1-6. 
Nieruchomość nie była i nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy ani nie była i nie będzie w inny sposób wykorzystywana w sposób ciągły do celów zarobkowych.Fundacja nie podejmowała działań, mających na celu uatrakcyjnienie Nieruchomości.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art.7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozpor...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę