Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

26 maja 2020

Termin na rozpatrzenie wniosku o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w okresie COVID-19

154

Chcę wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT. Czy termin 60 dniowy na podjęcie decyzji w sprawie uwolnienia środków z rachunku VAT jest nadal aktualny? Czy może ustawa „covidowa” z 31 marca 2020 roku zawiesiła bieg m.in. tego terminu?

Odpowiedź

Termin do rozpatrzenia wniosku o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT nie uległ zmianie. Na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 7 tzw. „Tarczy antykryzysowej 1.0” od 31.03.2020 r. zawieszone zostały terminy procesowe w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, a nie postępowania podatkowe.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.

Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana. Natomiast naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

Z kolei w przypadkach:

1) posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji;

2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub

b) wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe

- naczelnik urzędu skarbowego odmawia w drodze decyzji wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

 

W związku z panującą sytuacją nadzwyczajną spowodowaną COVID-19 ustawą z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę