Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do każdej sprzedanej pary obuwia załączam w prezencie długopis z logo mojej firmy. Czy koszty VAT naliczonego od takich prezentów małej wartości mogę zaliczyć do moich kosztów podatkowych?

Odpowiedź

Tak, koszty VAT naliczonego od upominków małej wartości mogą być, co do zasady, zaliczone do kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Pod warunkiem jednak, że wydatek na przekazywanie klientom gratisów został poniesiony w celach reklamowych, a nie reprezentacyjnych i ma związek przyczynowo skutkowy z przychodami przedsiębiorcy.  

Uzasadnienie 

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim nabywane towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Opodatkowaniu VAT podlega także nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, które nie służy celom prowadzonego przedsiębiorstwa, jeśli przy nabyciu tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). W takim przypadku następuje zrównanie czynności nieodpłatnych z odpłatnymi dostawami. 

Wyjątek od powyższej zasady reguluje art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie obejmuje ona prezentów o małej wartości i próbek. Przy czym prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, są wyłączone z opodatkowania pod warunkiem, że ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, 
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Co istotne, łączną wartość prezentów małej wartości, nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć jako cenę ich nabycia netto (bez podatku), a w razie braku ceny nabycia - jako koszt wytworzenia, określony w momencie przekazania towaru (por. wyrok NSA z 1 lipca 2014 r., sygn. akt I FSK 1123/13). 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wskazuje art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., kosztem podatkowym przedsiębiorcy nie są m.in. koszty reprezentacji. Brak jest natomiast wyłączenia z kosztów podatkowych wydatków na reklamę firmy. 
Jak wynika z powyższego, dla celów podatkowych istotne jest rozróżnienie firmowy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę