Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Zaliczenie zwrotu VAT na zaległości podatkowe wobec US oraz samorządowych organów podatkowych

202

Czynny podatnik VAT wykaże w deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy kwotę VAT do zwrotu. Czy występuje możliwość, że kwota zwrotu z tytułu VAT pokryje zaległość podatkową z tytułu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości?

Odpowiedź

Naczelnik US może zaliczać uznaną przez siebie kwotę zwrotu VAT tylko na poczet tych zaległości podatkowych, do których określenia, ustalania oraz poboru jest uprawniony z mocy prawa, w tym tych podatków stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdzie prowadzi ich pobór. Zaległości z tytułu podatków określanych przez samorządowy organ podatkowy nie mogą być pokrywane z mocy prawa z uznanej kwoty VAT do zwrotu.

 

Uzasadnienie

Czynny podatnik VAT wykazujący w danym okresie rozliczeniowym nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym ma dwie możliwości:

a) może dokonać tzw. zwrotu pośredniego, a więc przenieść podatek naliczony na następny okres rozliczeniowy i wtedy pomniejszyć podatek należny (jaki wystąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym),

b) istnieje także możliwość wystąpienia o zwrot bezpośredni na konto podatnika prowadzone przykładowo w banku mającym siedzibę na terenie RP.

Podatnik ma także możliwość zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zaległości podatkowych, ale nie tylko. Ma tu odpowiednie zastosowanie art. 76b §1 ustawy Ordynacja Podatkowa w zw. z art. 76 §1: Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b, art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. I dalej: Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Odnosząc się do możliwości uregulowania przez podatnika zaległości podatkowych z wykorzystaniem zwrotu podatku VAT należy wskazać, że niejako z mocy prawa taki zwrot zostanie zaliczony na poczet występujących zaległości podatkowych (w tym odsetek). Podatnik może wystąpić natomiast z własnej inicjatywy do naczelnika US w sytuacji, gdy chce aby zwrot VAT został przeznaczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Co bardzo istotne, zaliczenie kwoty zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych w innych tytułach podatkowych możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zwrot VAT jest uznany przez naczelnika US, a zatem nie jest on kwestionowany lub też ewentualny zwrot podlega weryfikacji. Czynni podatnicy VAT muszą bowiem brać pod uwagę fakt, że art. 76b §1 i 76 §1 ordynacji muszą podlegać wykładni wraz treścią art.87 ust.2 zdanie drugie ustawy o podatku od towarów i usług: Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej lub postępowania podatkowego. Taki sposób wykładni systemowej zewnętrznej dla celów możliwości zaliczenia uznanych kwot zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych (w innych tytułach podatkowych) potwierdza w wyroku z dnia 06.09.2016 r. NSA, sygn. I FSK 252/15: … Należy tym samym uznać, że jedynie w sytuacji uznania przez organ podatkowy zasadności wykazanego zwrotu możliwe będzie jego zaliczenie na poczet zaległych zobowiązań...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę