Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym związane z korektą deklaracji VAT z kwotą „0” do zapłaty

Artykuły | 28 sierpnia 2020 | NR 105
38

Wiem, że nastąpiły zmiany w ustawie egzekucyjnej i chciałbym wiedzieć jak mogę się odwołać od prowadzonej egzekucji przez urząd i w jakim terminie. Chodzi o to, że złożyłem korektę deklaracji vat za lipiec br. do zapłaty „zero” a urząd egzekwuje kwotę z poprzedniej deklaracji.

Odpowiedź

Czytelnik może złożyć zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej do wierzyciela-organu podatkowego za pośrednictwem organu egzekucyjnego, który wszczął egzekucję, w terminie:

 • 7 dni od dnia otrzymania odpisu tytułu wykonawczego,
 • do 30 dni od dnia wyegzekwowania w  całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
 • w  terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o  umorzeniu postępowania egzekucyjnego w  całości albo w  części.

Należy udokumentować przedstawiane zarzuty np. kopią korekty deklaracji z potwierdzonym doręczeniem jej do urzędu.
Jeżeli egzekucja została wszczęta po złożeniu przez Czytelnika korekty deklaracji VAT, to wierzyciel uzna zarzut za zasadny i wyda w tej sprawie postanowienie. 
Z chwilą, gdy postanowienie wierzyciela stanie się ostateczne postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone. 
Jeżeli jednak, egzekucja została wszczęta przed złożeniem korekty deklaracji VAT, to wierzyciel oddali zarzuty, jednakże zleci organowi egzekucyjnemu umorzenie egzekucji.

Uzasadnienie

Z dniem 30 lipca 2020 roku weszły w życie radykalne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany te dotyczą m.in. środków zaskarżenia w sprawie prowadzonej egzekucji pieniężnej przez administracyjny organ egzekucyjny. Administracyjnym organem egzekucyjnym jest m.in. naczelnik urzędu skarbowego, który uprawniony jest do  stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w  egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz  do zabezpieczania takich należności w  trybie i na  zasadach określonych w dziale IV ustawy egzekucyjnej.
Wierzycielem natomiast jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w  administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 
Egzekucji administracyjnej podlegają m.in. podatki, opłaty i  inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa.
W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i  na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego.
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z  chwilą:

 1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o  zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 3. podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez  pracownika obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 4. wpisu w  księdze wieczystej o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości lub złożenia wniosku o  wpis o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości do  zbioru dokumentów, jeżeli ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Na tak wszczętą egzekucję zobowiązany może złożyć do  wierzyciela, za pośrednictwem  organu egzekucyjnego, zarzuty w  sprawie egzekucji administracyjnej nie później niż w  terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego.
Jeżeli zobowiązany nie zdąży złożyć zarzutów w ww. to może je złożyć nie później niż:

 1. w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w  całości obowiązku, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
 2. w  terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o  umorzeniu postępowania egzekucyjnego w  całości albo w  części.

W myśl art. 33 § 2 ustawy podstawą zarzutu w  sprawie egzekucji administracyjnej może być:

 1. nieistnienie obowiązku,
 2. określenie obowiązku niezgodnie z  treścią obowiązku wynikającego z:
  a)    orzeczenia, o  którym mowa w  art.  3 i art.  4 ustawy egzekucyjnej,
  b)    dokumentu, o  którym mowa w  art.  3a § 1 ustawy egzekucyjnej,
  c)    przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z  tego przepisu,
 3. błąd co do  zobowiązanego,
 4. brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane,
 5. wygaśnięcie obowiązku w  całości albo w  części,
 6. brak wymagalności obowiązku w  przypadku:
  a)    odroczenia terminu wykonania obowiązku,
 7. b)    rozłożenia na  raty spłaty należności pieniężnej,
  c)    wystąpienia innej przyczyny niż określona w  lit. a i b.

Zarzut w  sprawie egzekucji administracyjnej określa istotę i zakres żądania oraz  dowody uzasadniające to żądanie.
Wierzyciel wydaje postanowienie, w  którym:

 1. oddala zarzut w  sprawie egzekucji administracyjnej;
 2. uznaje zarzut w  sprawie egzekucji administracyjnej:
  a)    w całości,
  b)    w części i w pozostałym zakresie oddala ten zarzut;
 3. stwierdza niedopuszczalność zarzutu w  sprawie...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę