Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 muszę uzyskać zgodę kontrahenta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej?

Odpowiedź

W myśl ustawy o VAT, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Nie istnieją jednak żadne szczególne wymogi dotyczące samej formy i treści akceptacji wysyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej przez odbiorcę faktur.  Może się to odbyć np. w formie potwierdzenia ustnego w rozmowie telefonicznej, mailem, czy też sms-em. Za akceptację należy również uznać tzw.  akceptację dorozumianą, wyrażoną np. poprzez zapłacenie za fakturę otrzymaną w formie elektronicznej (por. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 września 2016 r.; znak: IBPP2/4512-404/16-1/AZ).  

Uzasadnienie

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).
Definicję faktury zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT. I tak, faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. E-fakturą jest natomiast faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym, pozwalającym na zapewnienie autentyczności pochodzenia, zachowanie integralności treści i czytelności.
Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury, natomiast przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 2-3 ustawy o VAT). 
Za e-fakturę można uznać np. e-mail z załącznikiem w formacie PDF, CSV, czy też skan  przesłanych elektronicznie dokumentów papierowych - jeśli nie zostały wprowadzone wcześniej do obrotu w wersji papierowej. Faktura elektroniczna zostaje uznana za otrzymaną, gdy dotrze do odbiorcy - np. poprzez wpłynięcie wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą na pocztę elektroniczną odbiorcy.
Ustawa o VAT wprowadza w art. 106...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę