Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Szczyt sezonu urlopowego wprawdzie zakończył się, jednak ciągle popdróżni odwiedzający Polskę mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT. Poniżej prezentujemy opracowanie dotyczące tego tematu przygotowane na bazie materiałów Ministerstwa Finansów.

Podstawowe pojęcia

System zwrotu podatku podróżnym, zwany dalej systemem TAX FREE dotyczy sytuacji, w której z jednej strony – podróżni mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, z drugiej strony – sprzedawca tych towarów ma prawo do zastosowania 0% stawki VAT.
Podróżni to osoby fizyczne, które nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju u określonej kategorii sprzedawców w systemie TAX FREE zwanych dalej sprzedawcami, które to towary zostały następnie w stanie nienaruszonym wywiezione w bagażu osobistym podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej.

Ważne

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Bagaż osobisty to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, opuszczając terytorium Unii Europejskiej, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za jego przewóz.

Sprzedawca w systemie TAX FREE:

  • jest zarejestrowany jako podatnik podatku,
  • prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku podróżnym (jeżeli sam nie dokonuje zwrotu),
  • poinformował naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, 
  • u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym,
  • poinformował naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżni dokonujący u nich zakupów mogą odebrać podatek,
  • poinformował naczelnika urzędu skarbowego z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku (i przedłożył kopię tej umowy) – rozliczenia między podmiotem dokonującym zwrotu a sprzedawcą są regulowane w tej umowie,
  • zapewnił podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
  • oznaczył punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których służy zwrot podatku.

Warunki zwrotu
W Polsce minimalna wartość zakupów przy której podróżnemu przysługuje zwrot podatku VAT wynosi 200 zł (brutto).
Zwrot przysługuje jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu 3-go miesi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę