Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka jawna przekształciła się z dniem 1 grudnia 2021 roku w spółkę z o.o. Na początku 2021 roku spółka jawna zawarła z niektórymi dostawcami umowy, na mocy których przysługuje jej roczny bonus pieniężny z tytułu dokonania zakupów powyżej ustalonego progu. Na jaki podmiot i za jaki okres dostawcy powinni wystawić faktury korygujące?
 

ODPOWIEDŹ
Dostawcy powinni wystawić faktury korygujące za cały okres obowiązywania umowy, w odniesieniu do zakupów dokonywanych zarówno przez spółkę przekształcaną jak i przekształconą, w całości na spółkę z o.o., będącą następcą prawnym spółki jawnej.

POLECAMY

UZASADNIENIE
Spółka jawna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH). W myśl art. 553 § 1 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Podobny zapis znajdziemy w art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. 
W myśl natomiast art. 554 KSH w przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.
W uchwale 7 sędziów o sygnaturze I FPS 2/12 z 25 czerwca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat zmniejszający podstawę opodatkowania. Wobec tego bonus pieniężny powinien być dokumentowany fakturą korygującą.
W związku z tym, że spółka z o.o., zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej, wstępuje również w prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez spółkę przekształcaną, 
a zatem również w prawo do otrzymania premii pieniężnej z tytułu zakupów dokonanych przez spółkę jawną oraz do naliczenia premii w stosunku do zakupów dokonanych przez nią samą od dostawców, z którymi podpisane zostały przedmiotowe umowy. Jeżeli umowy bonusowe obejmują cały rok 2021, dostawcy powinni wystawić faktury korygujące za cały ten okres, w odniesieniu do zakupów dokonanych zarówno przez spółkę jawną jak i przez spółkę z o.o. Na fakturach korygujących dostawcy powinni podać dane spółk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź